Image

Święto Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Polsce.

Obchodzone jest corocznie 3 maja. Upamiętnia ono uchwalenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie, nowoczesnej konstytucji w 1791 roku, która była ważnym krokiem w kierunku ustanowienia ustroju demokratycznego.

Konstytucja 3 maja  została uchwalona w okresie rozbiorów Polski, kiedy to Polska została podzielona między trzech zaborców: Rosję, Prusy i Austrię. Była to odpowiedź na kryzys polityczny, gospodarczy i społeczny, którym Polska się wówczas zmagała. Konstytucja 3 maja  była efektem prac Sejmu Czteroletniego, który dążył do reformy ustroju politycznego i społecznego Rzeczypospolitej.

Konstytucja 3 maja  była dokumentem nowatorskim i postępowym. Ustanawiała trójpodział władz, dzieląc je na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zapewniała prawa obywatelskie, takie jak wolność słowa, wyznania, równość wobec prawa oraz zakaz tortur. Konstytucja ograniczała również uprawnienia króla i wprowadzała zasady odpowiedzialności rządzących przed parlamentem. Była to pierwsza konstytucja w Europie, która została uchwalona przy udziale suwerena - narodu.

Święto Konstytucji 3 maja jest okazją do upamiętnienia tego doniosłego momentu w historii Polski. Obchody tego dnia mają charakter patriotyczny i kulturalny. W wielu miastach odbywają się uroczyste marsze, parady, wystawy i koncerty. W całym kraju wieszane są flagi narodowe, a budynki publiczne oraz ulice są ozdabiane barwami narodowymi. W szkołach organizowane są lekcje poświęcone historii konstytucji oraz znaczeniu wolności i demokracji.

Święto Konstytucji 3 maja - okazja do wspomnień

Święto Konstytucji 3 maja jest nie tylko okazją do wspominania przeszłości, ale także do refleksji nad współczesnym znaczeniem wartości, takich jak wolność, równość i demokracja. Konstytucja 3 maja  pozostaje ważnym symbolem polskiej tożsamości narodowej oraz przypomnieniem o dążeniu Polaków do poszanowania praw obywatelskich i rządów prawa.

Święto Konstytucji 3 maja ma również ważne znaczenie w kontekście europejskiej historii. Uchwalenie konstytucji w Polsce w 1791 roku było wydarzeniem nie tylko przełomowym dla kraju, ale także dla całego kontynentu. Była to druga, nowoczesna konstytucja na świecie, która wpisywała się w dążenia do demokratyzacji i ustanawiania zasad rządów prawa w tamtym okresie.

Obchody Święta Konstytucji 3 maja są także okazją do podkreślenia znaczenia edukacji i roli wiedzy w społeczeństwie. Uchwalenie konstytucji było efektem długotrwałych debat i dyskusji w Sejmie Czteroletnim, który składał się z przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodów. To właśnie dzięki wiedzy, rozwadze i argumentacji politycy tamtego okresu byli w stanie stworzyć nowoczesny dokument konstytucyjny.

Święto Konstytucji 3 maja jest również okazją do refleksji nad aktualnym stanem demokracji i rządów prawa. Współczesne wyzwania i zagrożenia wymagają od społeczeństwa stałego dbania o prawa obywatelskie, ochronę wolności i równości, a także działania na rzecz wzmocnienia instytucji demokratycznych. Konstytucja 3 maja  przypomina o konieczności pielęgnowania i brania odpowiedzialności za zdobycze demokratyczne, które są fundamentem współczesnego społeczeństwa.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że Święto Konstytucji 3 maja nie jest jedynie wydarzeniem historycznym, ale także manifestacją jedności narodowej. Obchody tego dnia jednoczą Polaków wokół wspólnych wartości i idei, promując patriotyzm oraz szacunek dla dziedzictwa narodowego.

W skrócie, Święto Konstytucji 3 maja jest okazją do upamiętnienia ważnego momentu w historii Polski i Europy, refleksji nad wartościami demokracji i rządów prawa, oraz manifestacji jedności narodowej. Jest to czas, w którym Polacy celebrują swoją historię, kultywują ducha patriotyzmu i przypominają sobie o znaczeniu wolności, równości i demokracji w życiu społecznym i politycznym.

Image
Image

Przyczyny uchwalenia Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja, uchwalona w 1791 roku, była wynikiem szeregu przyczyn historycznych, które miały wpływ na jej powstanie. Oto wybrane przyczyny historyczne uchwalenia Konstytucji 3 maja, które doprowadziły do jej uchwalenia przez Sejm Czteroletni:

 • Wewnętrzne problemy Rzeczypospolitej: W drugiej połowie XVIII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli polsko-litewska federacja państw, zmagała się z wieloma problemami wewnętrznymi, takimi jak słabość władzy królewskiej, nieefektywność władz, korupcja, anarchia prawa, a także niewłaściwe stosunki społeczne i ekonomiczne. To prowadziło do potrzeby reform, które miały na celu umocnienie władzy centralnej i uporządkowanie stosunków społeczno-politycznych w Polsce.
 • Wpływ idei oświeceniowych: Wzrost popularności idei oświeceniowych w Europie i poza nią, w tym w Królestwie Polskim, wpłynął na rozwijający się nurt myśli politycznej i prawnej. Idee takie jak demokracja, równość, wolność i sprawiedliwość społeczna inspirowały wielu polskich intelektualistów i polityków do dążeń reformatorskich w celu modernizacji Rzeczypospolitej.
 • Zachwianie równowagi europejskiej: W drugiej połowie XVIII wieku Europa była świadkiem wielu konfliktów i wojen, w tym wojny rosyjsko-tureckiej, wojny o sukcesję bawarską i wojen rosyjsko-austriackich. W wyniku tych konfliktów doszło do zmian w równowadze sił na kontynencie europejskim, co stworzyło okazję dla Polski do przeprowadzenia reform i umocnienia swojej pozycji.
 • Wpływ innych konstytucji europejskich: Inne konstytucje europejskie, takie jak Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Konstytucja Szwecji, miały wpływ na tworzenie Konstytucji 3 maja. Polscy reformatorzy studiowali te dokumenty i czerpali z nich inspirację do tworzenia nowoczesnego prawa konstytucyjnego dla Rzeczypospolitej.
 • Wpływ politycznych i społecznych ruchów: W Polskim Sejmie Czteroletnim (1788-1792), który był zgromadzeniem ustawodawczym Rzeczypospolitej, działały różnorodne grupy polityczne i społeczne, m. in. Familia - Stronnictwo Czartoryskich. Ruchy polityczne miały różne wizje przyszłości Polski i dążyły do wprowadzenia reform, w tym uchwalenia nowej konstytucji. Były one głównymi siłami napędowymi za uchwaleniem Konstytucji 3 maja, której celem było zreformowanie ustroju Rzeczypospolitej i wzmocnienie władzy centralnej.
 • Zagrożenie ze strony sąsiadujących mocarstw: Rzeczpospolita była otoczona przez mocarstwa, takie jak Rosja, Prusy i Austria, które dążyły do osłabienia i rozbioru Polski. Uchwalenie Konstytucji 3 maja miało na celu wzmocnienie wewnętrzne Rzeczypospolitej, aby stawić czoła zagrożeniu zewnętrznemu.
 • Dążenie do modernizacji społeczno-gospodarczej: Konstytucja 3 maja miała na celu także modernizację społeczno-gospodarczą Polski. Miała wprowadzić reformy w dziedzinach takich jak edukacja, finanse publiczne, ustroje samorządowe, wojsko, prawo karne, a także ochronę praw obywatelskich i rozwijanie przemysłu. Reformy te miały na celu umocnienie gospodarcze Rzeczypospolitej i podniesienie jej pozycji w Europie.

Wszystkie te przyczyny, w tym wewnętrzne problemy Rzeczypospolitej, wpływ idei oświeceniowych, zachwianie równowagi europejskiej, wpływ ustaw europejskich, ruchy polityczne i społeczne, zagrożenie ze strony sąsiadujących mocarstw oraz dążenie do modernizacji społeczno-gospodarczej, wspólnie doprowadziły do uchwalenia Konstytucji 3 maja w Polskim Sejmie Czteroletnim. Była to jedna z najnowocześniejszych konstytucji swojego czasu, a jej uchwalenie było ważnym krokiem w kierunku modernizacji i umocnienia Rzeczypospolitej.

Postacie zaangażowane w uchwalenie Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku była dziełem wielu wybitnych postaci z różnych środowisk politycznych i społecznych. Oto kilka z głównych postaci, które odegrały istotną rolę w procesie jej uchwalenia:

 • Stanisław Małachowski: Był marszałkiem Sejmu Czteroletniego, który przewodniczył obradom i miał duże znaczenie w procesie uchwalania Konstytucji 3 maja. Jego zdolności organizacyjne i umiejętność przewodzenia debatom parlamentarnym były kluczowe dla pomyślnego przebiegu procesu uchwalania konstytucji.
 • Ignacy Potocki: Był jednym z czołowych polityków w Rzeczypospolitej w tamtym okresie. Jego działalność polityczna była związana z Partią Patriotyczną, a on sam był autorem projektu konstytucji, który został przedstawiony Sejmowi Czteroletniemu. Jego energia, determinacja i zaangażowanie w dążeniu do reformy politycznej i społecznej w Polsce odegrały ważną rolę w procesie uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 • Hugo Kołłątaj: Był jezuitą, reformatorem społecznym i politykiem. Jego wpływ na ideologiczne podstawy Konstytucji 3 maja był znaczący. Wniósł do niej swoje idee oświeceniowe, takie jak równość wobec prawa, wolność wyznania, zasady oświaty i nauki, co wpłynęło na kształt konstytucji i jej przepisów.
 • Stanisław August Poniatowski: Był ostatnim królem Polski i wielkim protektorem Konstytucji 3 maja. Wspierał dążenia do reformy politycznej i społecznej, choć nie zawsze był w stanie skutecznie przeciwdziałać opozycji i przeciwnościom politycznym. Jego zatwierdzenie konstytucji oraz poparcie dla niej miało ogromne znaczenie dla uchwalenia tego dokumentu.
 • Grupa posłów i senatorów: W skład Sejmu Czteroletniego wchodzili posłowie i senatorowie z różnych stronnictw politycznych. Wspólnie pracowali nad projektem konstytucji, debatowali nad jej postanowieniami i głosowali za jej uchwaleniem. Ich zaangażowanie i praca w parlamencie były niezbędne do osiągnięcia konsensusu i uchwalenia konstytucji.

Warto zauważyć, że uchwalenie Konstytucji 3 maja nie było łatwym zadaniem. Wielu uczestników tego procesu musiało stawić czoła trudnościom, zarówno politycznym, jak i społecznym. Jednak dzięki współpracy, zaangażowaniu i determinacji głównych postaci, konstytucja została uchwalona, stając się jednym z najważniejszych dokumentów politycznych w historii Polski.

Warto podkreślić, że rola głównych postaci w uchwaleniu Konstytucji 3 maja nie kończy się na samym procesie uchwalania. Po uchwaleniu konstytucji, wielu z nich nadal aktywnie działało na rzecz jej wdrażania i obrony przed zagrożeniami. Niestety, konstytucja nie przetrwała długo, ponieważ Polska wkrótce potem została zaatakowana przez swoich sąsiadów, a konstytucja została obalona. Mimo to, jej znaczenie jako kroku w stronę demokracji, równości i wolności pozostaje niezaprzeczalne.

Główne postacie zaangażowane w uchwalenie Konstytucji 3 maja różniły się pod względem politycznym i społecznym, ale wszyscy mieli na celu dążenie do reformy politycznej i społecznej w Polsce. Dzięki ich pracy i determinacji, udało się uchwalić ten ważny dokument, który do dziś jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć w historii Polski.

Image
Image

3 maja jakie to święto?

3 maja to ważne święto w Polsce, obchodzone jako Dzień Konstytucji 3 maja. Jest to rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, która miała miejsce w 1791 roku i była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Konstytucja 3 maja była ważnym wydarzeniem w historii Polski, ponieważ wprowadziła liczne reformy polityczne, społeczne i gospodarcze, mające na celu zmodernizowanie państwa i zapewnienie równości obywatelom. Dokument ten dążył do wzmocnienia władzy króla, równouprawnienia szlachty i mieszczaństwa oraz wprowadzenia zasad demokracji. Konstytucja 3 maja uznawana jest za symbol dążeń do wolności, niezależności i praw obywatelskich, stanowiąc jeden z najważniejszych etapów w kształtowaniu nowoczesnego państwa polskiego.

Obchody dnia Konstytucji 3 maja mają na celu uhonorowanie tego ważnego wydarzenia w historii Polski. W tym dniu organizowane są różnorodne uroczystości, ceremonie, parady, wystawy i koncerty, które mają na celu upamiętnienie i promowanie dziedzictwa konstytucji. W wielu miastach w Polsce odbywają się także uroczyste marsze konstytucji, a szkoły organizują specjalne lekcje i wykłady, aby kultywować wiedzę na temat tej ważnej daty w historii polski.

Dzień Konstytucji 3 maja jest także okazją do refleksji nad wartościami demokracji, równości, wolności i sprawiedliwości społecznej. Jest to moment, w którym Polacy przypominają sobie o walce swoich przodków o prawa obywatelskie i przypominają sobie o znaczeniu demokratycznych zasad w życiu społecznym i politycznym. Dzień ten jest więc okazją do budowania świadomości obywatelskiej oraz promowania wartości, które były fundamentem Konstytucji 3 maja.

3 maja to święto w Polsce, upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja, pierwszej konstytucji w Europie. Jest to moment refleksji nad historią, wartościami demokracji i prawami obywatelskimi, które są nadal aktualne we współczesnym społeczeństwie polskim.

Marsz Konstytucji 3 maja

14:00 - start – Plac Konstytucji w Warszawie
14:00 – 16:00 - Marsz Konstytucji 3 maja 2024 ul. Marszałkowską
16:00 - koniec – Plac Bankowy w Warszawie